Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla är A och O för oss.

Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem. Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö innebär för oss:

  • Nöjda medarbetare.
  • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att det ger betryggande säkerhet.
  • Alla medarbetare har ansvar att följa vägvisare, fastlagda arbetssätt, använda personlig skyddsutrustning samt påtala eventuella brister i det dagliga arbetet till arbetsledningen.
  • Skriftlig riskbedömning skall göras före alla uppdrag. Vid entreprenader genomförs även skyddsronder under pågående uppdrag.

Vi sponsrar

Certifikat

UC Sigill

Go To Top