Säkerhet och kvalitet

Säkerhet och kvalitet

Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader.

Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.

Elsäkerhet

  • Elsäkerhet innebär för oss att vi ska utforma och utföra säkra och underhålls- och skötselvänliga elanläggningar. Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
  • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
  • Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
  • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
  • Elmaterialen som används ska uppfylla kraven i gällande elmaterial- och EMC-föreskrifter.
  • För arbeten som kräver elarbetsansvarig, det vill säga arbeten på en spänningssatt eller i bruk tagen anläggning, ska elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
  • Allt elarbete ska utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Vi sponsrar

Certifikat

UC Sigill

Go To Top